LYCKSELE VISITOR CENTER

Lycksele Visitor Center – Next step
Syftet med samarbetsprojektet är att sedimentera Lycksele Visitor Center som ett utvecklings- och samordningsnav som bejakar och driver frågor i besöksnäringens intressen. Visitor Center ska också vara ett öppet och välkomnande besökscenter med en lokal profil.
Lycksele Visitor Center ska arbeta med utveckling av besöksnäringen i samverkan med förenings- och näringslivet och kommunen samt fortsätta tillhandahålla besöksinformation – vi gör det tillsammans och långsiktigt. Lycksele Visitor Center ska bidra till det attraktiva Lycksele.

Målgrupp
Besökare regional, nationell, internationell nivå
Besöksnäringsföretag i första hand
Föreningar och arrangörer
Företagare
Lokalbefolkning

  • Finansieringsmöjligheter – Hitta kreativa och nya sätt att finansiera utvecklingsinsatser.

  • Utveckla innehåll och arbetssätt i Visitor center – Skapa effektiva metoder och processer

  • Värdskap – Förbättra sättet att få besökare att känna sig välkomna.

  • Hållbarhet och jämställdhet – Att främja ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle och bidra till de globala målen (Agenda2030)

Lycksele Visitor Centers mål

Att stärka och utveckla besöksnäringen i Lycksele kommun. Både företag inom besöksnäringen och utbudet av upplevelser, aktiviteter, arrangemang och besöksmål.

Att tillsammans med det lokala närings- och föreningslivet och kommunen samverka för ökad attraktivitet.

Att utveckla turistisk informationsspridning till målgrupperna

Satsningen finansieras av Lycksele Kommun.

HUR VI ARBETAR MOT PROJEKTMÅL

“Från Turistbyrå till turistiskt utvecklingscenter” – Ja så hette aktiviteten i vårt första projekt INTILL som lade grunden till Visitor Centers.

Den traditionella turistbyrån är en resurskrävande verksamhet som stora delar av året har låg besöksfrekvens och således låg effektivitet. I andra änden finns behov av en resurs som tar till vara näringens intressen och jobbar med utveckling av våra destinationer ur ett turistiskt perspektiv.

De lokala behoven behöver lokala lösningar utifrån lokala förutsättningar. Det är grunden till att vi har format Visitor Centers som lokala utvecklingsnav. Genom Visitor Center bygger vi nätverk och relationer med beslutsfattare, tjänstepersoner, föreningar, drivna medborgare, myndigheter, regioner, organisationer osv.

Visitor Centers viktigaste uppgift är samordningsfunktionen som håller ihop och tar tillvara besöksnäringens olika intressen. Genom Visitor Center driver vi Gold of Laplands olika projekt med en lokal touch. Det är alltid det lokala som står i fokus. Besöksnäringen är i en ständig förändring med nya företag och nya människor som behöver stöd och insatser vilket gör att arbetet aldrig kan bli färdigt och kräver därför kontinuitet.

Mervärde Lycksele är en av våra kreativa finansieringslösningar där företag på olika sätt medverkar till en gemensam pott för positiv utveckling. Företagen i Lycksele har valt att satsa på tätortsnära friluftsliv där vi är samordnare och utförare.

Det finns enorma krafter i ett samhälle om man vill och har möjligheten att se dem.

Marino Carlsson
Marino CarlssonProjektledare Lycksele Visitor Center
Om du vill veta mer om projektet kontakta mig!

_____________________

Marino Carlsson
Lycksele Visitor Center/Turistinformation

Destinationsutvecklare
Gold of Lapland, Sweden
+46 (0)73 8186798
www.goldoflapland.com
www.visitlycksele.se