VÄLKOMMEN TILL BYGDEN
Projektperiod 2019-03-15 – 2022-09-30

Syftet är att öka attraktiviteten och möjligheten till att få fler boende i närområdena att konsumera lokalt och att fler besökare vill komma, och stanna längre i respektive by/ort som är uttalade i projektet. För att åstadkomma det vill vi jobba med fem block i projektet; Livsmedel och måltider, Laddstationer och transport,
Diversifiering av butikens varor och tjänster, Lokalt Värdskap samt Sprida kunskap.

Se filmen och läs slutrapporten nedan.

 

Projektets utvecklingsblock

I de byar som ingår i projektet finns det små livsmedelsbutiker som upplever svårigheter med sin
lönsamhet och ett minskande sortiment. Projektet vill arbeta med att förbättra köptrogenheten hos
lokalbefolkningen och genom det även stärka utbudet i den lokala handeln.

Lojalitetsprogram och matsvinn
Projektet vill arbeta med att öka omsättningen av varor genom ett förbättrat samarbete lokala aktörer emellan och etablera vad vi initialt kallar ett lojalitetsprogram. Lojalitetsprogrammet ska etableras mellan den privata konsumenten och butiken men även rikta fokus mot närliggande beredningskök som kan använda sig av råvaror som närmar sig sitt bäst-föredatum. Ett sådant samarbete skulle innebära en win-win-lösning för båda verksamheterna och även för miljön då matsvinnet skulle kraftigt reduceras eller till och med elimineras. Tanken i projektet är att kunna erbjuda måltidsservering/matlådor/catering på platser i byarna som saknar ett eget kök, måltiderna bereds av varor från den lokala lanthandeln/livsmedelsbutiken.

Lokalproducerade råvaror
Projektet ska arbeta med att exponera och tillhandahålla lokalproducerade varor och råvaror vid respektive nav.

Utlämningsställe Systembolaget
Flera av de orter som projektet avser att arbeta för är avstånden till samhällen som har ett eget Systembolag långt. Genom att i projektet arbeta för att de kan kvalificera sig till att bli ett utlämningsställe för Systembolagets varor erbjuder den lokala handeln ett mervärde som även bidrar till reducerade bilresor. Ett utlämningsställe kan även bidra till att lokalbefolkningen handlar fler varor på
plats istället för att handla övriga livsmedel när de kör in till det större samhället.

Landsbygden har varit, och kommer fortsatt att vara beroende av personbilar för att upprätthålla yrkesliv, fritid och det egna hushållet. För att möjliggöra för boende och besökare att reducera den miljöpåverkan som bilresor medför vill projektet verka för en minskad nyttjandegrad av personbilar med förbränningsmotorer.

Laddstationer för elbilar
För att möjliggöra för boende och besökare att i högre grad gå från traditionella förbränningsmotorer till alternativa lösningar för personbilar vill projektet använda arbetstid till att jobba för uppförande av laddstolpar till bilar med uppladdningsbara batterier i de byar som ingår i projektet. Detta innebär att hitta samarbetspartners samt finansiering till uppförandet.

Utökad samåkning
Projektet vill bygga upp en digital samordningsfunktion för att göra det möjligt att boende i byar runt omkring de lokala naven kan samåka och samhandla i butikerna.

Postombud, paketutlämningsställe
Flera av de orter som projektet avser att arbeta för är belägna långt ifrån ställen där befolkningen kan hämta ut större beställningar i form av paket och övrigt gods. Genom att arbeta för att det finns postombud på fler av de berörda orterna erbjuds ortsbefolkningen en förbättrad service och en högre andel varor konsumeras på plats. Det reducerar även nyttjandegraden av personbilar.

I de byar/orter som ingår i projektet råder det ofta en brist på logimöjligheter för inresande besökare/gäster. Med nya logimöjligheter kommer gäster att kunna stanna kvar i bygden och därmed konsumera mer. En högre konsumtionsnivå hos besökare kommer att stärka och förbättra utbudet av varor och tjänster för alla på orten. I projektet vill vi arbeta med en pilotutveckling på varje plats. Genom att utveckla 1 ny övernattningsmöjlighet, Bed & Breakfast, där den lokala butiken hyr ut login. I priset ska det ingå frukost med varor från butiken, med möjlighet att kunna köpa till fler måltider och upplevelser på plats. I den mån det är möjligt, kommer
inredningsdetaljer och förbrukningsmaterial vid de nya övernattningsplatserna kunna köpas in från den lokala butiken.

För att alla parter i projektet ska bli inspirerade kring att arbeta med diversifiering av varor och tjänster på sina platser avser vi att göra en studieresa till Vuollerim för att lära mer om deras arbete. Till exempel hur järnhandeln i Vuollerim utvecklades till att även erbjuda hantverk, begravningstjänster, inredning med mera. De jobbar även med varianter av ”Meet the locals” som ”hushopparmiddagar”, även detta blir ett sätt att stärka den lokala ekonomin och köptrogenheten.

Ställplatser
Projektet vill arbeta för att få upp ställplatser i de orter/byar som ännu inte har sådana uppförda redan. Husvagns- och husbilsturismen i landet ökar och genom att hitta och förmedla kontakter och arbeta för att hitta finansiering till ställplatser kommer fler människor att kunna stanna längre. Detta ska attrahera en ny målgrupp och vara en ökad intäktskälla för butiken och orten.

En lanthandel är en viktig spelare i en regions värdskap, både för boende och besökare. De är långt mer än bara en matvarubutik då de fyller en funktion som mötesplats för gemenskap också. Med rätt förutsättningar, kunskap och till viss del rätt utrustning kan lanthandeln stärkas ytterligare som en lokal värd tillsammans med övriga aktörer i närområdet.

Info-Point
I varje butik kommer det att installeras en info-point. Det är en mini-turistinformation där alla besökare kan få information om olika besöksmål, butiker och service de kan få i närområdet. Info-pointen är tydligt angiven och väl synlig tack vare den specifika, gröna märkningen. Ett broschyrställ och skyltning ska upprättas så alla kan hitta information snabbt, på flera språk. För att personal ska känna sig trygg kommer vi instruera hur Info-Pointen används.

WiFi Hotspot med surfplatta
Varje info-point förstärks med en WiFi-hotspot med en surfplatta som boende och besökare kan använda sig av. Personalen kommer också att kunna hjälpa besökare som inte är vana, eller känner sig obekväma med, databehandling och surfplattor. Framför allt finns det ett behov hos den äldre generationen att få hjälp med att till exempel boka en tågbiljett online, deklarera digitalt eller söka kontaktuppgifter eller öppettider online som exempel. Info-pointen blir på samma gång en digital samhällsservice. På surfplattan kan man söka mer information eller boka biljetter. Surfplattan ger direkt tillgång till turistinformationens hemsida.

Kunskap
Projektet kommer att hålla workshops i värdskap för de aktörer som ingår i projektet. Marknadsundersökningar inom besöksnäringen visar tydligt att en av de största reseanledningarna till Sverige är människorna och vår livsstil. Ett genuint och gott värdskap utöver det vanliga blir således en konkurrensfördel och en anledning för gäster att stanna längre och för lokalbefolkningen att bli mer köptrogna.

Meet a local
Som ytterligare ett led i att stärka samhällsekonomin och få besökare att stanna längre vill vi verka för ett nytänkande sätt att uppleva landsbygden. Genom att erbjuda kvalitetstid med lokalbefolkningen i form av vardagliga upplevelser såsom att exempelvis följa med på en fisketur, koka kaffe över öppen eld, gå på kortare vandringsturer eller liknande, för en ekonomisk ersättning, stärks den lokala ekonomin. Med fler anledningar att stanna på orten ökar konsumtionen på de lokala serviceställena.

Bytesbibliotek
”Den enes skräp är den andres guld”. Ett bytesbibliotek för diverse saker ska inrättas på orterna där boende och besökare kan lämna sina avlagda böcker, filmer, leksaker med mera för att själv förse sig med något annat från biblioteket. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det bra att återbruka saker som man annars kanske skulle stoppa i soporna, för besökare är det framför allt ett roligt inslag och för de boende blir det ett bra komplement till den övriga servicen.

Verktygsutlåning
Verktygsförråd kommer att byggas upp där verktygen kommer att vara fria för alla att låna till sina projekt.

Attraktiva miljöer
Servicepunkterna i respektive ort har olika behov och olika förutsättningar för vilka åtgärder som behövs för att förbättra inom- och utomhusmiljöerna på plats. Därför kommer det att tas fram lokala handlingsplaner för att förbättra attraktiviteten på respektive nav. Temat för dessa handlingsplaner är det som förstärker den lokala profilen, miljösmarta inköp, hållbarhet, ökat utbud och nya betallösningar. De handlingsplanerna kommer att ligga till grund för de insatser som de respektive platserna fortsatt ska arbeta med.

Dokumentation
Vi kommer att dokumentera projektets arbete genom text och bilder samt korta filmer. Projektets resultat kommer löpande att berättas om i nyhetsbrev, pressreleaser, tidningsartiklar, information på Gold of Laplands webb och destinationens facebook.

Facebook
Vi kommer att starta en egen facebooksida ”Välkommen till bygden”. Där kommer vi att lägga ut filmer och inslag för de som vill följa projektet. Vi kommer också att köpa sponsrade inlägg på facebook för att sprida resultaten

Resultatfilm och häfte
I slutet av projektet tar vi fram en resultatfilm och ett enklare häfte med vad projektet har åstadkommit och
hur vi har gjort.

Nätverk och möten
Vi kommer att vara aktiva för att skapa nätverk med andra som arbetar med liknande utveckling och vi kommer att delta på arrangemang och möten där frågor som projektet berör tas upp. Det kan handla om Hela Sverige ska leva, landsbygdsdagar, Länsstyrelsearrangemang, Landsbygdsnätverket, Fossilfria Bränsle – projekt, mm

Satsningen finansieras av

Handlarn i Rusksele
Installerade surfplattor
Infopoint i det lilla cafeét i Adak

SYFTE OCH BAKGRUND

Besöksnäringen i Västerbottens inland ökar år för år, framför allt vad det gäller de internationella besökarna.
Där är butiker och tankställen en mycket viktig del i besöksnäringens infrastruktur. Det är ibland långa avstånd
mellan möjligheten att tanka och proviantera. Många färdas med husbilar och vill stanna till i våra vackra
bygder och vi ser att efterfrågan på ställplatser och information om det lokala utbudet på fler språk ökar. Vi ser
även att efterfrågan på fler bäddar i bygden ökar och har, genom tidigare projekt, stött på intressanta
nytänkande lösningar som skulle kunna fungera i mindre byar. För om gäster/kunder till en butik på
landsbygden kan stanna längre gynnas butiken med fler inköp och leveranser till närliggande restauranger,
caféer och boendeanläggningar. Förutsättningen är att de känner till varandra och har hittat ett bra samarbete.
På några av de platser vi har varit i kontakt med finns det en början till etablerade kluster och samarbeten men
på andra behövs dessa jobbas upp.

Vikten av lokal service gäller naturligtvis för lokalbefolkningen och möjligheten för tillväxten på landsbygden.
Norsjö, Malå och Lycksele är små kommuner där befintlig service lever under mer eller mindre uttalade hot.
Antalet butiker har varit oförändrat de senaste åren men befolkningsminskning och stigande medelålder utgör
tydliga hot mot den rådande situationen. I våra kommuner bor ca hälften av befolkningen i byar utanför
centralorterna. Byarna förändras över tid i antal invånare och åldersfördelning vilket gör att servicebehoven
kan variera. En stor andel av befolkningen har idag grundläggande service inom rimligt avstånd men
situationen kan drastiskt förändras om en butik eller ett tankställe försvinner. Den lokala mötesplatsen
försvinner, avståndet till service ökar, beroendet av att ha körkort och bil ökar. Kort sagt faktorer som försvårar
för de som bor här att kunna bo kvar och som även försvårar för landsbygden att attrahera nya invånare.

Näringslivet i kommunerna präglas av tillväxt och utveckling. I många av byarna finns ett eller flera företag av
olika storlek som behöver tillgång till service. Det finns en växande besöksnäring och här sker mycket av
utvecklingen utanför centralorterna. Flera av de nya företagen inom besöksnäringen drivs av s k
livsstilsinvandrare från olika länder som flyttat hit för att förverkliga sin företagsidé och för att de uppskattar
den livsstil och den attraktiva livsmiljö som erbjuds här. De vill bo och verka på landsbygden men de är
beroende av tillgång till service för att kunna göra det. Den lokala servicen behövs och behöver möta
framtidens behov med nya kreativa lösningar som wifi sk hotspots, där framförallt seniorer och utländska
besökare kan nyttja internet, och genom att ta ett steg framåt kring hållbarheten.

Gold of Lapland har tillsammans med näringslivskontoren i Malå, Norsjö och Lycksele kontaktat butiker och
intresseföreningar på landsbygden i dessa tre kommuner för att undersöka deras tankar kring utveckling
genom samarbete med besöksnäringen och vilka behov och utmaningar de står inför. Dessa samtal har gett
oss en mängd idéer och utmaningar där vi har bedömt att flera av dem passa in i denna utlysning. De tre
kommunerna arbetar parallellt med att ta fram kommunala serviceplaner och menar att detta projekt passar
väl in i deras planer.

Gold of Lapland har under de senaste åren byggt upp kunskap inom områden som hållbarhet, värdskap och
även skapat lokala webbar mm för lokal kunskap och information som besökare efterfrågar. Dessa kunskaper
kommer vi att föra in i projektet och vi ser stora möjligheter att utbilda alla ingående parter inom dessa
områden. Vi vill arbeta för att skapa ett lokalt värdskap och en hållbar profil.
I förberedelser för projektet har vi även varit i kontakt med Region Västerbottens projekthandläggare och
presenterat projektidéerna i grova drag. De uppmanade oss att söka projektet och såg att de låg i linje med
den regionala strategin

Cecilia Vallinder
Cecilia VallinderProjektledare Välkommen till Bygden
Område kommunikation
Camilla Lindqvist
Camilla LindqvistProjektmedarbetare Välkommen till Bygden

Projektet har möjliggjorts tack vare utvecklingsmedel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling & Region Västerbotten.